Ideologi og visjon

 VIRKSOMHETSMODELL

Barnehagens virksomhetsmodell illustrerer hvordan vi har valgt å dele opp driften av barnehagen. Vi har en visjon, som skal illustrere barnehagens grunnfilosofi. Virksomhetsområdene deler driften inn i tre hovedområder. Det er på bakgrunn av de tre virksomhetsområdene utarbeidet resultatmål og effektmål.Konkretplanen gir en oversikt over hva vi i hovedsak ønsker å arbeide med dette året. Ukeplanen gir en konkret og praktisk ukentlig oversikt over hva som skal skje. Dagsinformasjoner gir et referat fra dagens hendelser/opplevelser.En skisse av modellen er vist nedenfor: 

VISJON

Frihet og glede i et positivt miljø

BARNET

Gi barna en basiskompetanse gjennom lek og læring i sosialt samspill. Frihet med adekvate grenser.

SERVICE

Tilfredstille foreldres ønsker og behov. Ha en god og åpen dialog.

ANSATTE

Personalet er barnehagens viktigste ressurs. Vi skal ha et positivt miljø som gir trygghet, annerkjennelse og respekt.

Web_sirkelmedbarn

BARNEHAGENS VISJON
Barndommen har i de senere år blitt mer og mer organisert og strukturert. Vi ønsker å gi barna en frihet til å kunne utforske livet i samspill med mennesker og naturen innenfor trygge og positive rammer. Vi har kun en barndom, og det er en viktig del av livet. Det er for barn den eneste delen som finnes. Vi lever nå! Derfor må vi ha det bra! Dette er en filosofi vi ønsker skal ligge til grunn i Solbakken barnehage. Utfra denne grunnholdningen har vi formulert følgende visjon:

Frihet og glede i et positivt miljø
Ide:
Solbakken naturbarnehage ønsker at denne visjonen skal gjenspeile seg i barnehagens totale drift. Driften har vi delt inn i tre virksomhetsområder som vi mener er en oversiktlig, dekkende og naturlig inndeling.VIRKSOMHETSOMRÅDE 1: BARNET

 Ide:
Gi barna en basiskompetanse gjennom lek og læring i sosialt samspill. Frihet med adekvate grenser. Gi barna positive holdninger og erfaringer i forhold til mennesker og miljø. Gjennom et positivt og humoristisk samspill, og gode, spennende opplevelser i nærmiljøet. Stimulere nysgjerrighet og fantasi, og gi barna mulighet for læring og bearbeidelse gjennom aktiviteter og lek.

Virkemidler:

Humor
Def.: «Barns indre glede som kommer til uttrykk gjennom bla. lek og opplevelser. Humor er spontan og kommer ofte uforberedt. Humor er en væremåte, en livsform som er et mål i seg selv».

Humoren barna i mellom er en viktig del av samspillet. Deres form for humor og gledesytringer skiller seg ofte ut fra de voksnes. Dette kan i enkelte tilfeller føre til at vi voksne faktisk ikke «ser» hva som egentlig foregår. Vi mener det er viktig at vi voksne ikke «bremser», men er med på å ta vare på deres humoristiske sans og om mulig utvikler den(eller tar den frem).

Hverdagen er ofte preget av faste rutiner, men det er nødvendig å stoppe opp. Barns gledes ytringer kommer spontant og varer ofte en kort stund. Det er her viktig å ta fatt i det som opptar barna «her og nå». Dette krever ofte at vi legger til side det vi holder på med eller har planlagt.

Lek
I Solbakken barnehage ønsker vi å gi barn ro, tid og anledning til å leke i et trygt og anerkjennende miljø. Lek er en naturlig iboende drivkraft i hvert enkelt barn som det er viktig å stimulere og imøtekomme.

Hva er det som gjør at lek er så viktig?
Lek innehar blant annet kvaliteter som initiativ, spontanitet, glede og frivillighet. Lek er til for lekens skyld og er nødvendig for å eksistere. Den oppstår i øyeblikket og har ingen krav i seg om resultater. Lek er noe barn gjør og er kontinuerlig i hverdagen. I lek utvikler barn selvbilde og selvinnsikt. Gjennom å leke alene eller sammen med andre må barnet forestille seg eller fantasere. Noen ganger kan dette være bearbeiding av opplevelser/hendelser fra hverdagen. Andre ganger kan leken uttrykke fantasiene som overgår all virkelighet. I denne formen for lek er alt tillatt og barn befinner seg i en mirakel dimensjon hvor f.eks. «Jeg er den sterkeste i verden» eller «Når jeg sier stopp! Blir det slutt på all krig». Ved å leke andre som blir glad, sint eller lei seg lærer barn noe om egne og andres følelser og utvikler samtidig innlevelsesevne i forhold til andre barn og voksne i omgivelsene. I lek lærer barn nye begreper og gjennom det tilegnelse av ny forståelse.

Resultatmål:
· Vi vil ha et humoristisk, positivt, og spontant miljø
· Dra på minimum to turer per uke
· Barna skal få tid og ro til å leke
· Hvert barn skal møte aktiviteter/opplegg som er tilpasset/tilrettelagt deres eget behov, ønsker og utviklingsnivå.

Effektmål:
– Barna skal oppleve seg selv og miljøet som verdifullt og spesielt.
– Barna skal minnes barnehagen som en god periode i deres liv.
– Hvert barn skal trives i barnehagen.
– Barna skal lære sosiale ferdigheter/sosial kompetanse.

Kommentar:
Formidling av verdier skjer gjennom at voksne er gode modeller og viser respekt og omtanke for mennesker og miljø. Formidling skjer også gjennom å gi barna trygghet, omsorg, engasjement og tilbakemeldinger på adferd og opplevelser. For å stimulere til et humoristisk og spontant miljø må vi voksne slippe løs vår humor og lytte til barnas, og vi må ikke være redde for å legge til side våre «flotte» planer og «carpe diem».

Fremtidssamfunnet vil kreve mennesker med kunnskaper og erfaringer i blant annet sosiale ferdigheter. Hva er nå sosiale ferdigheter? Det er evnen til å samarbeide og lytte til hva andre har å si – samtidig uttrykke egne meninger (læres og erfares i vennskap). Samtidig er det også en del spilleregler som må følges i et sosialt samspill. Nettopp gjennom leken og dens form kan barn utvikle en åpen og fleksibel væremåte som gjør dem i stand til å møte disse kravene i fremtidssamfunnet.

Rammeplanens 7 fagområder.
Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder, er også en forutsetning for at det skal bli god lek og et godt samspill mellom barna.

For hvert fagområde er det formulert mål for arbeidet for å fremme barnas utvikling og læring og presisering av personalets ansvar. Målene som retter seg mot barnas opplevelser og læring, er formulert som prosessmål. Det er selve læringsområdet og arbeidsmåtene barna skal bli kjent med. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Lærestoff, arbeidsmåter, utstyr og organisering må legges til rette med tanke på barns ulike behov.

Alle skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. Noen barn vil trenge spesialpedagogisk hjelp, jf. kap 5.

VIRKSOMHETSOMRÅDE 2: SERVICE

Ide:
Samarbeide med foreldrene om å tilfredsstille ønsker og behov. Ha en god og åpen dialog.

Resultatmål:
· Foreldrene skal oppleve at de har mulighet til innflytelse og påvirkning av det som skjer i barnehagen.

Effekt mål:
– Foreldrene skal føle tilhørighet og oppleve at Solbakken barnehage er et godt sted å være for seg selv og sine barn.

Kommentar:
God service er lik god kommunikasjon som gir foreldre og ansatte mulighet til å samarbeide om et felles beste. Vi ønsker at foreldrene bruker barnehagen slik de selv ønsker. Føl Dere hjemme, rot i skapene, sett Dere i sofaen og ta en rolig start på dagen, ta en kopp kaffe etc!

Virkemiddel:

Bruk av bilder.
Vi har montert opp pc-skjem i garderoben! Her vil vi presentere bilder fra begivenheter og hverdagen i barnehagen. Vi tar bilder med Ipad som via AppleTV automatisk viser bildene på skjermen i garderoben.Dette er til stor glede for foreldrene og gir et bra innblikk i deres barns hverdag i barnehagen. Vi bruker også bilder til gjenkalling og som dokumentasjon for vår pedagogiske virksomhet.

VIRKSOMHETSOMRÅDE 3: ANSATTE

Ide:
Personalet er barnehagens viktigste ressurs. Vi skal ha et positivt miljø som gir trygghet, annerkjennelse og respekt. Alle ansatte deltar aktivt for å skape et godt arbeidsmiljø, og nå barnehagens mål.

Resultatmål:
· Vi må fokusere på barnas positive egenskaper
· Vi må være både fysisk og psykisk nærværende
· Vi må få mulighet for selvrealisering gjennom utfordrende og stimulerende arbeidsoppgaver
· Vi må gi rom for lek som for barna er morsomme og til glede
· Utsette aktiviteter til fordel for det barna har glede av i øyeblikket
· Vi må vise respekt og anerkjennelse for våre kollegaer, kunder og barn.

Effektmål:
– Personalet skal trives på jobben
– Barna skal bli positive mennesker som er godt rustet til et samfunn utenfor barnehagen
– Kundene(foreldrene) skal være trygge på og fornøyd med barnehagen og gi positiv markedsføring utad

Kommentar:
Et målbevisst og stabilt personale som trives i arbeidet sitt gir både barn og foreldre trygghet og høyner kvaliteten på barnehagetilbudet.