Strategiplan

Web_lavvu_solbSTRATEGIPLAN
Med strategiplan mener vi planene vi har lagt for å nå de målene vi har satt oss innen våre virksomhetsområder. I den følgende strategiplanen vil vi beskrive hvordan vi vil nå målene som er skissert under kapittel 2 i årsplanen.

BARNET

GENERELT
Under vil vi skissere 3 satsningsområder som vi har valgt å fokusere på i år. 1.Natur/friluftsliv2.Matematikk i barnehagen og 3. Barns medvirkning Disse 3 områdene  mener vi er viktig for at Solbakken barnehage skal kunne gi et helhetlig, kvalitativt, sosialt og utviklende tilbud:

1. NATUR OG FRILUFTSLIV
Gjennom året vil vi satse på å ha en del ulike turer, spesielt vil vi da benytte oss av nærmiljøet rundt barnehagen. Vi har to bålplasser i nær gangavstand til barnehagen, og disse vil vi også i år benytte oss av. I tillegg har vi også etablert ett mer permanent leir/tur sted hvor vi har en lavvu m/bålplass. Denne stamplassen, som vi kaller den, vil vi bruke ofte, og her skal vi grille pinnebrød, pølser eller spise matpakka vår, og ellers utforske og undres over alt vi finner og ser rundt og i nærheten av plassen. Vi har som mål å dra på minimum to turer i uken.

Hvorfor turer/friluftsliv i barnehagen?

1. Naturen byr på utfordringer til alle barn uansett utviklingsnivå, ferdigheter og alder.
2. Alle barn kan mestre noe ut i fra sine egne forutsetninger. Mestringsopplevelser, følelse av å mestre, er uhyre viktig for utvikling av selvtillit/positiv selvfølelse.
3. God motorisk stimulering, grov- og finmotorikk, samt styrke- og kondisjonstrening. I skogen blir opplevelsen satt i sentrum, og barna kan øve seg og gjenta ulike aktiviteter hundrevis av ganger uten at det oppleves som trening.
4. Øker fellesskapsfølelsen. Positive opplevelser i et fellesskap bidrar til å utvikle god sosial kompetanse, som er viktig for all læring.

Struktur og planlegging av turene. 

Månedstemaer til natur- og friluftsliv

For å sikre at barna i Solbakken barnehage skal få kunnskaper om alt som lever og rører på seg i naturen, har vi satt opp temaer som dekker de fleste områder, og som er lett og morsomt for barn å lære og forstå. Ved at barna ferdes mye i og opplever naturens mangfold, tror vi også at de vil lære seg å ta vare på naturen.

Skoggruppemetoden.
Vi har valgt å jobbe etter den såkallte skoggruppemetoden, en metode utviklet av spesialpedagogene Nordahl og Misund. Metoden går ut på å gi barna oversikt over og trygghet ifht hva som skal skje på turen/dagen, samt sikre læring gjennom bruk av 3 sekvenser; planlegging, gjennomføring og gjenkalling.

Før vi går på turene våre snakker vi om hvor vi skal, hva vi skal ha på oss ifht været, hva vi skal ha med og hva vi skal se etter. Vi lar dog ikke dette sette en stopper for spontaniteten, slik at hvis barna finner noe annet som interreserer dem underveis, retter vi fokus mot dette i stedet. Vi avslutter turen med et oppsummerende møte hvor barna setter ord på hva vi har gjort eller/og funnet. Dette blir så dokumentert i turpermen vår, som blir tatt frem for gjenkalling på neste morgenmøte! Ved å jobbe på denne måten,  kalt skoggruppemetoden, sikres ikke bare naturfaglig læring men også språkutvikling og språkforståelse. Permen vil også stå tilgjengelig i stua slik at barna kan vise den til foreldrene og fortelle.

Bruk av bilder:
En ytterlige gjenkalling av aktivitetene og turene er bruken av bilder vi har her i Solbakken. Hver dag tar vi bilder og legger ut på dataskjermen i garderoben. Her kan barna gå ut når de lyster og titte/gjenkalle/prate om hendelser de har vært med på. Noen av bildene vil vi også sette inn i permen vår, og noen ganger vil vi lage bildekolasjer til å henge opp på veggen.

Under har vi skissert temaer etter måneder og disse vil vi jobbe aktivt med. Dere vil fortløpende finne disse temaene på månedsplanen etter hvert som året skrider frem. Alt vi finner/ser/tar bilde av vil som sagt være å finne i loggpermen på stua – bare bla og titt!

Under er skissert hva barna skal oppleve og lære om gjennom kommende barnehageår. Naturtemaene følger årstidenes skiftninger.

Måned: Naturtemaer:
August  -Høste bær og frukter-Lære om brennesle
September   -lære om furu og   gran+deres kongler-lære om brennesle-lære om hundekjeks
Oktober -lære om trær/blader: bjørk, osp, eik, lønn, rogn
November  -dyr som går i hi/dvale-dyr som skifter farve-den første frosten/snøen
Desember  -vann blir til is aktiviteter-lage og henge ut fuglematere-vinterfugler: kjøttmeis, dompapp, gråspurv og blåmeis
Januar  -dyrespor og sportegn: mus, ekorn, hare, rådyr, hare,   grønnspett-snø og is-aktiviteter-vinterfugler

-lage og henge ut fuglematere

Februar  -dyrespor og sportegn-vinterfugler-lage og henge ut fuglematere

-lage og henge opp fuglekasser

Mars  -trekkfugler som kommer tilbake: linerle, svarttrost,   stær, ender og gjess-spire og gro-opplevelser
April  -spire og gro-opplevelser-froskeegg
Mai  -insekter: skolopender, kjellerdyr, løpebille,   sommerfugler, meitemark-vårblomster: hestehov, hvitveis, blåveis, liljekonvall/bittekonvall-lage seljefløyter

-rumpetroll

-tappe bjørkesaft

Juni  -sommerblomster: dag og natt, fuglevikke, rød og hvit   kløver, skogsstjerne, humle-insekter-køkkenhagejobbing

-frosker

Helårstema: Vi følger et tre ett år og ser på forandringene som skjer.

 2. MATEMATIKK I BARNEHAGEN, hvorfor og hvordan
Solbakken barnehage har alltid jobbet med begynnende matematikkinnlæring i barnehagen, da dette er nedfelt i Rammeplan for barnehager. I år vil vi dog synliggjøre dette arbeidet som en følge av at barne- og familiedepartementet har ønsket økt fokus på dette feltet. For å få til dette vil vi først og fremst skolere de ansatte, informere foreldrene gjennom foreldremøte og skriftlig info, og utvide utvalget av matematikkstimulerende leker og spill.

For å utvikle barnas matematiske erfaringer vil vi jobbe med følgende fem områder:

1. form
2. rom og posisjon
3. mønster og likheter
4. mål og vekt
5. tallbegreper

Undersøkende lek med hverdagslige materialer og utstyr blir den viktigste arbeidsformen. Lek med klosser, bokser, og byggesett er med på å utvikle grunnleggende forestillinger om form, rom og posisjon. I lek med leketøy som småbiler, husdyr og figurer kan barn ofte vise detaljert oppmerksomhet på likhet og forskjell og klassifisering. De sorterer etter form, farge, størrelse eller andre karakteristiske trekk. Gjennom samtale med barna i lek/klossebygging kan de voksne hjelpe dem til å forstå forhold som lengre, kortere, topp og bunn eller høyre og venstre. Forskning har vist at evnen til å finne likheter og mønster er viktig for senere forståelse av matematikk.

Byggelek gir erfaringer om sammenføyning, balanse, holdbarhet og størrelse. Klosser lærer en om mål som 1/1, 1/2, 1/4 og 1/8. Enkle spill som lotto, domin og terningspill lærer en noe om tall. Mål og vekt praktiseres når barna for eksempel deltar i matlagning.

(Rammeplan for barnehagen)

3. BARNS MEDVIRKNING
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

(Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning)

Barn som opplever at deres synspunkter blir tatt på alvor og møtt med respekt, utvikler som oftest toleranse for andres meninger og ståsted. Derfor er det en grunnholdning i Solbakken Naturbarnehage at barns reaksjoner og ytringer blir behandlet som reelle, adekvate innspill til den daglige drift og aktiviteter. I tillegg til de mange samtalene som spontant oppstår hver dag, er det tilrettelagt for aktiv deltakelse gjennom de forskjellige prosjektene vi gjennomfører i løpet av året. Et konkret eksempel er ”Talestolen” som innføres i morgenmøtet. Morgenmøtet holdes hver dag og er sentral i barnas mulighet til medvirkning i hverdagen. Her planlegges og gjennomgås dagens innhold sammen. Den voksne som leder møtet er lydhør for barnas innspill ift aktiviteter, sanger, undring, fortellinger samt humor.

Ellers kan det nevnes at barna er med i hele prosessen i ”Fra jord til bord”, hva skal såes, innkjøp av frø, alt det praktiske underveis samt avslutningen med ”hva skal vi lage å spise?”.

Skoggruppemetoden som pedagogisk verktøy er i seg selv en medvirkningsmetode hvor det i tillegg til læring, legges vekt på undring. Hva man skal undre seg over, ja, det er det barna som bestemmer i løpet av turen.

Når det gjelder kunstverkstedene som Solbakken bruker mye tid på, så er prosessen i fokus, ikke resultatet. Hva barnet lager av for eksempel leire, bestemmer det selv da vi i liten grad bruker maler og heller setter vår lit til barnas kreativitet og produksjonsønsker.

I løpet av januar vil det gjennomføres barneintervjuer (medarbeidersamtaler) med barna. Som andre medarbeidersamtaler gjennomføres disse i den hensikt å lytte til, og derigjennom kartlegge, barnets syn på sin hverdag, hvilke ønsker det har til endringer og om det er noe spesielt barnet gjerne vil at barnehagen skal inneholde.

VIRKEMIDLER
For å arbeide mot vår visjon og nå våre mål vil vi bl.a. benytte oss av følgende virkemidler:

– Lek                                        – Morgenmøter
– Måltider                                 – Utstillinger
– Turer                                     – Eventyr
– Naturen                                 – Drama
– Patruljearbeid:

Vi deler barna inn i tre patruljer hvor hver gruppe har ett opplegg som er tilpasset deres utviklingsnivå. I patruljene vil vi bl.a. drive med: sang, dans, musikk, leker, spill og formingsaktiviteter. Skolestarterne vil få et tilpasset skoleforberedende opplegg.

Hvert år velger barna selv navn på patruljene sine. Dette vil bli slått opp på tavlene i garderoben i slutten av august!

– Stjernepatruljen, skolestarterne (5-åringer)
– De mellomste (3 og 4 åringene)
– De minste (2 åringene)

Kunstverksteder
Hver uke har vi kunstverksteder hvor barna før prøve og utfolde seg med ulike formingsteknikker. Kunstverkstedene munner ut i en kunstutstilling i mars hvor barna stiller ut arbeidene sine. Dette er en høytidelig utstilling som barna gleder seg til og familie, besteforeldre, tanter og onkler og venner er hjertelig velkommen. Det serveres kanapeer og ”sjampanje”!

TEMA FOR KUNSTVERKSTEDER 2012/2013.

September

Jobbe med fingermaling
Oktober Bladtrykk/høstbilder
November Sommerfugltrykk/start juleverksted
Desember Juleverksted
Januar Male med svamper
Februar Veve/blåsemaling
Mars Fingermaling
April Oppsamling/forberedelser til kunstutstillingen
Mai Kunstutstilling

Dette er formingstemaer som vi jobber med en dag i uka, kunstverksteder. Vi vil i tillegg male og utfolde oss med formingsaktiviteter spontant i hverdagen.

UKEPLAN OG MÅNEDSPLAN.

Strukturering:

For at barn skal kunne lære og utvikle seg må de føle seg trygge i situasjonen og hverdagen. For å oppnå trygghet trenger de en viss daglig struktur. Dagsplanen i den generelle delen viser hvordan dagen vil bli lagt opp. Ukeplanen viser hvordan vi hovedsakelig ønsker å strukturere uken med noen av virkemidlene:

UKEPLAN SOLBAKKEN NATURBARNEHAGE 2012/2013.

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Morgenmøte

Morgenmøte

Morgenmøte

Morgenmøte

Morgenmøte

Turdag

 

Kunstverksted

 

Patruljer

Turdag

Frilek   ute/inne

Røris

 

Støvtørk

Anette   W.

Anette W.

Anette W.

Anette W.

Anette W.

Anette S.

Anette S.

Anette S.

Anette S.

Anette S.

Tomas

Tomas

Tomas

Tomas

Tomas

Andrea

Andrea

Andrea

Andrea

Andrea

Eva

Eva

Månedsplan:
I slutten av hver måned vil det bli hengt opp en månedsplan på klypene i garderoben. Månedsplanen viser detaljert hva som skal skje i barnehagen kommende måned, dag for dag. Disse planene skal hjelpe dere foreldre med å få innsikt i hva barna deres skal oppleve og gjøre det lettere for dere å snakke med barna deres om ting som skjer i forkant. Når barn vet hva som skal skje vil de føle seg trygge og opparbeide forventninger.

 

Dette blir hovedmalen, men den er ikke ufravikelig, da vi også ønsker å gi rom for spontaniteten blant både barna og personalet.

Studenter i barnehagen.
Solbakken Naturbarnehage er praksisbarnehage for Høgskolen i Østfold. Linda er ansatt som øvingslærer for HIØ og tar seg av veiledning, tilrettelegging og oppfølging av studentene. Vi mottar i all hovedsak studenter fra barnehagelærerlinja, men noen ganger kommer det studenter fra barnevernspedagoglinja også.